Eliana 13 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero

Eliana 13 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero