Sara 16 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero

Sara 16 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero