Iaraz 9 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero

Iaraz 9 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero