Diana 10 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero

Diana 10 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero