Matteo 15 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero

Matteo 15 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero